حق الیقین(۲۰۰۰حکمت)- ۶


حق اليقين(2000حکمت)


 1373- شکايت و دلخوري و نارضائي مومن از ناخالصي اوست.


1377- چهارده قرن است که نصيحت اثر معکوس دارد.


 


1400- تناقض گناه نيست بلکه انکار نمودن آن گناه است.


1415- ايمان همان ايمن شدن از ترس هاست و ده مرتبه ترس در ده مرتبه ايمان از بين مي رود: ترس از جان، ترس از فقر، ترس از بلا، ترس از مردم، ترس از رسوائي، ترس از عدالت، ترس از فريب، ترس از نابودي، ترس از خدا و ترس از تنهائي.


 


1453- فرار از تنهائي فرار از فطرت انساني است.


1465- خوشبختي از نظر کافر اينست که ديگران او را خوشبخت بدانند و نمايش خوشبختي او را باور کنند. محور تلاش هاي زندگي اش همين امر است و هرگز هم موفق نمي شود.


 


1523- اکثر مردم از خدا بيزارند و اقليتي از او شاکي اند و برخي تسليم خدايند و انگشت شماراني از خدا راضي اند.


1549- آنکه تسليم اراده زن خود شود در دو عالم در دوزخ است.


 


1568- سعي مکن کسي را تغيير دهي بلکه او را آنگونه که هست ببيني.


1601- معارف ديني مومن را به آسودگي و منافق را به فرسودگي مي کشاند.


از کتاب حق اليقين (2000حکمت) تأليف استاد علي اکبر خانجاني


@khodshenasi4


همه کتاب ها ( متني و صوتي ) در سايت Nooreomid.net


 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.