جنون پولی

جنون پولي


يک بررسي آماري نشان ميدھد که ھمه آحاد بشري بر روي زمين از گرسنگان آفريقا تا بانکداران آمريکا، فقط يک مشکل دارند و آنھم مسئله بي پولي يا کم پولي است. ولي در عوض حتي يک آدم پيدا نشده که خود را دچار مشکل بي عقلي يا کم شعوري بداند. در گذشته تاريخ انگشت شماري آدم بنام عارف بودند که خود را فقط دچار کم شعوري مي دانستند و ھمان اندازه پول ھم که داشتند را اضافي ديده و آنرا به مردم مي بخشيدند که البته نسل اين جور آدمھاي بي عقل برافتاده است. ھمچنين يک بررسي آماري ديگر نشان ميدھد که ھمه آحاد بشري بر روي زمين خود را مومن و خداشناس مي دانند. و نيز اينکه در گذشته تاريخ انگشت شماري آدم بنام پيامبر بودند که خود را کافر و خدانشناس ميدانستند که الحمدالله نسل آنھا ھم برافتاده است و چه خوب.
لذا نتيجه مي گيريم که بشر به لحاظ تاريخي وارد مرحله اي شده که توانسته ريشه کفر و جھل را براندازد و فقط زين پس تا پايان تاريخ فرصت دارد که ريشه بي پولي را ھم براندازد. ولي با کمال تعجب ھر چه که بيشتر توفيق حاصل مي شود برخي مشکلات و امراض جديد پيدا شده اند که به ھيچ وجه نمي تواند ريشه آنرا برانداخت مثل ويروس ايدز، سرطان، آنفولانزا، اعتياد، جنون، خودکشي، خودفروشي، بمب اتمي، سلاحھاي ميکروبي و ھزاران مورد ديگر. و البته تحقيقات نشان داده که ھمه اينھا از بي پولي است. خدا را شکر که بشر پول را کشف کرده است و خدا مي داند که قبل از کشف پول بشر چقدر مشکلات داشته است.
از کتاب " دائرة المعارف عرفاني " استاد علي اکبر خانجاني جلد پنجم ص 18
t.me/akharozzaman2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.